Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku

Hranice pozemku, která je zakreslena v katastrální mapě se ne vždy shoduje se stavem v terénu. Pro přesné určení hranic pozemků můžete využít možnost, nechat si pozemek vytyčit odpovědným geodetem. Na základě zákresu hranice pozemku v katastrální mapě a dalších informací evidovaných na katastrálních pracovištích se provádí vytyčení vlastnické hranice pozemku v terénu. Vytyčené lomové body hranice pozemku se v terénu označí dle předpisů. S vytyčenou hranicí pozemku musí být seznámeni vlastníci vedlejších pozemků, pro které je vytyčovaná hranice společná.

Pro tyto účely osoba vykonávající vytyčení a zaměření vyhotovuje písemnou pozvánku k účasti na projednání vytyčené hranice pozemku, která se doručí všem dotčeným sousedním vlastníkům doporučeným dopisem. Seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice provede vytyčovatel ústním jednáním. Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku na ústním jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele. Všechny operace a výpočty jsou protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních úřadů.

Dokumenty vyhotovované k vytyčení hranice pozemku

Shoda všech vlastníků změnou dotčených pozemků (i sousedních parcel) na průběhu vytyčené nebo upřesněné hranice se stvrzuje v souhlasném prohlášení, jehož vyhotovení je součástí našich služeb. Další dokumentaci o vytyčení hranice pozemku tvoří protokol o vytyčení hranice pozemku a vytyčovací náčrt se zákresem stavu katastru nemovitostí a zákresem stavu v terénu. Vytyčovací protokol obsahuje seznam souřadnic vytyčených lomových bodů hranice pozemku. Veškeré dokumentace o vytyčení předá vytyčovatel objednavateli vytyčení a vlastníkům vedlejších pozemků doručí kopie. Podkladem pro vytyčení pozemku je původní výsledek zeměměřické činnosti, digitální katastrální mapa nebo geometrický plán. Podklady pro vytyčení hranice pozemku poskytne katastrální úřad odpovědnému vytyčovateli.


Hledání nemovitosti

Kontaktujte nás

REALGEOINVEST s.r.o.
L. Košuta 1064
760 01  Zlín

Mobil: +420 776 000 800
E-mail: info@realgeoinvest.cz

Jsme členem Realitní Komory ČR

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek